Boj o cestu R1 na kraji stále pokračuje

01.02.2021 · Ján Bednárik

Minulý piatok mesto poslalo svoje stanovisko k zadaniu Územného plánu regiónu Žilinského kraja. Spracovatelia plánu opäť nerešpektujú našu požiadavku na zaradenie cesty R1 do tohto strategického plánu. Vraciame sa teda na začiatok, kedy musíme dokazovať pánom profesorom zo Žilinskej univerzity, že sa mýlia. Priblížim len časť argumentov, ktoré sme v stanovisku uviedli:

  • Trasa je stabilizovaná v územných plánoch (ÚPN) miest, obcí a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
  • Na úseky R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča a R1 Slovenská Ľupča – Korytnica je spracovaná dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR).
  • Na celú trasu R1 Banská Bystrica – Ružomberok prebehol proces posudzovania EIA.

Pripomínam, že všetkých argumentov k tomuto bodu bolo 19. Na záver argumentácie sme uviedli nasledovné:

Na základe vyššie uvedeného a vydaného metodického usmernenia č. 27952/2020/SV-79005 zo dňa 15.10.2020 žiadame o akceptovanie vyššie uvedeného, v opačnom prípade v zmysle metodického usmernenia nebude udelený súlad podľa §25 ods. 1 a ods. 3 Zákona č. 50/1976 Zb.