Detské ihrisko pre radosť a starosť – čo je nové?

21.07.2020 · Ján Bednárik

V priebehu minulého týždňa som mal stretnutie ohľadom riešenia problémov, ktoré sa vyskytli kvôli prítomnosti marginalizovanej skupiny na ihrisku na Makovického ulici. Aj dnes sme sa stretli, a to nielen kvôli hľadaniu riešenia tohto stavu, ale tiež sme analyzovali, ako táto skupina žije a čo je potrebné urobiť pre to, aby sa situácia zlepšila. Na stretnutí boli prítomní: p. Adriana Stolárová – poslankyňa MsZ, terénni sociálni pracovníci, predstavitelia nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, komunitného centra Úsmev ako dar, komunitného centra Bratskej jednoty baptistov, Mestskej polície, grantového oddelenia mesta, vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva Ing. Dagmar Majeríková a I. zástupca primátora Mgr. Michal Lazar. Výsledky nášho rokovania približuje nasledujúci zápis v plnom znení:

1.) Informácia o aktuálnom stave na ihrisku (ul. D. Makovického )

– úprava prevádzkových hodín: 8:00 h – 20:00 h, dohľad správcu (p. Baláž, Ubytovňa S. Viatora 12) na základe dohody s mestom, otvára a zatvára ihrisko

– úprava prevádzkového poriadku (doplnenie využívania ihriska podľa ulíc – dohodnú TSP)

– umiestnenie tabule o prevádzkovom poriadku ihriska – stručne (doplnia TSP)

– častejší dohľad zo strany MOPS

– realizácia kamerového systému v rámci bezpečnosti do budúcna

2.) Informácia o aktuálnych problémoch na ul. Textilná, Považská, Silbigera – zozbierané pripomienky MOPS:

Textilná ul.:

– oprava hromozvodov

– nutná oprava septikov

– posúdenie stavu vchodu č. 8 (prepadáva sa podlaha)

– nefunkčné svetlá v spoločných priestoroch

– prepíliť konáre na stromoch v blízkosti domov

– odstránenie skládky azbestu medzi garážami

– prečistenie zvodov

Považská ul.:

  • oprava strechy č. 14, vchodové dvere

Ul. Ž. Silbigera:

– osadiť kanalizačný poklop

– určenie zástupcu na správu bytov z obyvateľov za každý vchod na porade, ktorú zvolá poslankyňa v spolupráci s ByPo spol. s.r.o – prenesenie zodpovednosti priamo na obyvateľov bytoviek

– určenie zástupcu na správu bytov z obyvateľov za každý vchod na porade, ktorú zvolá poslankyňa v spolupráci s ByPo spol. s.r.o – prenesenie zodpovednosti priamo na obyvateľov bytoviek

– zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery na uliciach Textilná, Považská, Silbigera

3.) Informácia o riešení problémov marginalizovaných skupín obyvateľov

Problémy: nezamestnanosť, exekúcie, oddlžovanie, závislosti, nedostatok sociálnych bytov, krízových zariadení…

– podpora na vybudovanie a dobudovanie sociálnych zariadení v bytoch na Textilnej ulici

– projektové oddelenie mesta Ružomberok – zvyšovanie štandardu života marginalizovaných skupín obyvateľov

4.) Návrh riešenia vonkajších  priestorov  na športové  a iné voľnočasové aktivity pre rómsku komunitu:

  • rekonštrukcie ihrísk na multišportové ihriská: Rybárpoľská ulica, Ž. Silbigera na začiatku, resp. na konci ulice, Scota Viatora, Považská – vnútro blok (p. Šrankota )
  • nutnosť podporiť športové aktivity v zimnom období

Záver z dnešného stretnutia spočíva v tom, že uvedené úlohy sa pokúsime riešiť tak, aby nám marginalizovaná skupina uverila, že to myslíme vážne .