Investičný plán pre rok 2021

10.11.2020 · Ján Bednárik

V tomto období veľa miest pripravuje investície pre nasledujúci rok. Ani naša samospráva sa nevymyká tejto skutočnosti. Samotný rozpočet na budúci rok sa už prepracovával 3x. Z poslednej verzie nám vyšlo, že pre rok 2021 máme na investície v meste cca 350 tis. € . V rámci rozpočtu je ale potrebné povedať , že podstatnú finančnú časť rozpočtu tvoria akcie, ktoré boli schválené, avšak z rozličných dôvodov sa ich nepodarilo zrealizovať v predošlých rokoch. Vo veľkej väčšine týchto akcií bol majetkovoprávny problém. Poslanci navrhli viaceré akcie na realizácie, ale vôbec nemysleli na to, že je potrebné, aby sa daná akcia realizovala na vysporiadaných pozemkoch. Na toto sa vždy akosi pozabudlo, pričom vysporiadanie pozemkov býva aj niekoľkoročná záležitosť. Rozpočet v tejto fáze je plánovaný na  4,6 mil. €, z tohto je podstatná čas výstavby bytového domu na Plavisku v cene 3,2 mil. €. Aké konkrétne akcie budú v rozpočte uvedené, o tom vás budem informovať po jeho schválení na mestskom zastupiteľstve .