Regionálna rada partnerstva

14.08.2020 · Ján Bednárik

Dnes sa uskutočnilo stretnutie zástupcov miest a okresov Liptova, zamerané na prediskutovanie priorít, ktoré budú Liptov spoločne prezentovať vo veci pridelenia finančných prostriedkov z EÚ. Vychádzali sme z poznatkov, ktoré sme získali pri stretnutiach so zástupcami obcí ,poslancov a združení, ale predovšetkým zo zaznamenaných priorít v dotazníku, ktorý pripravila VÚC Žilina. Jednotlivé priority z dotazníka sme porovnávali s tými, o ktorých sme hovorili počas regionálnych stretnutí a diskutovali o tom, z akých fondov by sa dali financovať. Po telefonickej konzultácii so zástupcami VÚC sme sa dozvedeli, že priority môžeme rozšíriť až na osem, čo nám otvorilo viac možností. Aj na základe výsledkov z predloženého dotazníka sme sa dohodli na nasledujúcich oblastiach:

1/ Regionálna dopravná obslužnosť vrátane infraštruktúry – cesty, železničná doprava, cyklo, IDS

2/ Obehové hospodárstvo – predchádzanie, triedenie a zhodnocovanie odpadu

3/ Zlepšenie kvality vôd, stavu čistenia odpadových vôd, zásobovania pitnou vodou a stavu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (aj vodovody / kanalizácie)

4/ Nízkouhlíkové ekologické hospodárstvo – energetická efektívnosť, OZE, udržateľná nízkoemisná mobilita

5/ Integrovaný komunitný rozvoj – vrátane športovej infraštruktúry, propagácie historických aj nových mestských jarmokov a trhov, ako aj lokálnych kultúrnych a hudobných festivalov

6/ Prírodné dedičstvo a rozvoj CR (atraktivita turistických lokalít – náučné chodníky, sociálne zázemie)

7/ Podpora malých a stredných podnikateľov a výrobcov lokálnych produktov

8/ Chudoba a sociálne vylúčenie – dostupné bývanie, služby krízovej intervencie (napr. útulok, komunitné centrum)